Privat  Erhverv
7026 2632
VARESORTIMENT

Betingelser

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse

1.1    Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”betingelserne”) for leverancer fra Axson Clean Solutions A/S CVR-nr. 36 39 83 53 (herefter ”leverandøren”) til kunden. 

 

1.2    Kundens eventuelle generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Kundens salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme. 

 

2. Tilbud

2.1    Afgiver leverandøren tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt skriftlig accept ikke er kommet frem til leverandøren senest 8 dage fra tilbuddets dato. 

 

2.2    Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt 3. 

 

 

2.3.    Ved køb på leverandørens webshop gælder tillige følgende:

 

Enhver produktinformation samt enhver oplysning om tekniske data og funktionalitet er kun vejledende. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelse af varen/ydelsen herunder, at varen/ydelsen kan fungere som tiltænkt af kunden.

 

Kundens afgivelse af ordre forudsætter oprettelse som kunde i leverandørens kunderegister.

 

Ethvert udbud af varer/ydelser, prisoplysninger mv. på Axsons hjemmeside samt i salgsmateriale, kataloger mv. er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for leverandøren. 

 

Endelig aftale mellem kunden og leverandøren anses først for indgået, når leverandøren efter at have modtaget kundens ordre på sin server, har sendt en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer/ydelser. Ved afgivelse af en varebestilling via leverandørens hjemmeside, vil systemet automatisk generere en modtagelsesbekræftelse der afsendes via e-mail. Dette automatiske svar (via e-mail) er IKKE en bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af ordren og leverandøren kan frit annullere ordren indtil endelig ordrebekræftelse er afsendt.

Faktura fremsendes i forbindelse med afsendelse af varen/ydelsen.

Leverandørens behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondataloven. Kunden kan kontakte leverandøren, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles af kunden eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret. Oplysninger om kundens navn, adresse, e-mail mv. benyttes kun til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete problemer skulle opstå. Leverandøren videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand, medmindre kunden har accepteret dette.

3. Mellemsalg

3.1    Indtil kundens accept er kommet frem til leverandøren, er leverandøren berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet bortfalder uden nærmere meddelelse. 

 

4. Pris

4.1    Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte levereance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.lign., er leverandøren berettiget til at ændre de overfor kunden tilbudte og/eller aftalte priser. 

 

4.2    Omfattes leverancen af en af leverandøren benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, der er gældende på leveringstidspunktet. 

 

4.3    Ved eventuelle afskæringer eller andre former for tilpasninger betaler kunden for tiloversbleven materiale.

 

5. Betaling

5.1    Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdato. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske netto 8 dage fra levering.

 

5.2    Leverandøren  er berettiget til at kræve forudbetaling, kontantbetaling eller sikkerhedsstillelse i henhold til ordrens karakter.

 

5.3    Hvis betaling sker efter forfaldsdato er kunden pligtig at svare morarente af det forfaldne beløb med 2 % pr. påbegyndt måned.

 

6. Ejendomsforbehold

6.1    Leverandøren forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen, og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af leverandøren på kundens vegne, er betalt af kunden. 

 

6.2    Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede ved salget. 

 

7. Levering

7.1    Levering sker fra leverandørens adresse, uanset om leverandøren ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med kunden bringer det solgte til kunden.

 

7.2    Leveringstiden aftales så vidt muligt i overensstemmelse med kundens ønsker. 

 

7.3    Hvis levering ikke sker inden for leverigstiden, er kunden alene berettiget til ved skriftlig meddelselse til leverandøren at kræve levering og fastsætte en endelig rimelig frist herfor, og derved angive, at kunden agter at hæve aftalen, såfremt levering ikke sker inden for denne fastsatte frist. Såfremt leveringen ikke er sket indenfor den af kunden fastsatte frist, er kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse at hæve aftalen. 

 

8. Produktinformation

8.1    Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af leverandøren skriftligt henvises hertil. Leverandøren forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for kunden. 

 

8.2    Tegninger, specifikationer o.lign., som er udleveret af leverandøren før eller efter aftalens indgåelse, forbliver leverandørens ejendom og må ikke videregives uden leverandørens samtykke. 

 

9. Ansvar for mangler. 

9.1    For krav, der vedrører leverandørens opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er kunden berettiget til erstatning for direkte tab med nedenstående begrænsninger:

 

9.2    Leverandørens erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og er, uanset årsag og uanset kravets art, begrænset til det betalte beløb for den solgte genstand/ydelse. 

 

9.3    Leverandøren er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor kunden for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelsen af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette.     

 

10. Reklamation

10.1    Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

 

10.2    Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kundens straks efter at manglen er eller burde have været opdaget, give leverandøren skriftlig besked herom. Reklamationen skal indeholde en beskrivelse af hvori manglen består. 

 

10.3    Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan manglen ikke senere gøres gældende. 

 

10.4    Har kunden ikke inden 12 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor leverandøren, kan kunden ikke senere gøre den gældende. 

 

10.5    Forandring eller indgreb i det leverede uden leverandørens samtykke fratager leverandøren for ethvert ansvar og enhver forpligtelse vedrørende det leverede.

 

10.6    Der ydes ikke nogen form for garanti på leverede produkter/ydelser. 

 

11. Force Majeure

11.1    Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig over for kunden for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger udenfor leverandørens kontrol, herunder: Arbejdskonflikter, ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder herunder forsinkelse fra leverandørens samarbejdspartnere, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes leverandøren samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører.

 

12. Returnering

12.1    Det leverede modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante og i ubeskadiget stand.

 

13.1 Produktansvar

13.1    De til enhver til gældende regler i dansk ret vedrørende produktansvar er gældende for aftalen mellem leverandør og kunde. I det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er sælger dog ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab. 

 

14. Transport af rettigheder og forpligtelser

14.1    Leverandøren er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand. 

 

15. Tvister

15.1    Tvister i henhold til ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk rets regler og med Retten i Roskilde som værneting.