HANDELSBETINGELSER
ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV

 

Betingelserne

1.1  Disse salgs-og leveringsbetingelser (“Betingelserne“) gælder for Axson Clean Robotics APS     
      CVR nr 42877948(“Axson“) salg og levering af produkter og ydelser (til- sammen benævnt    
      “Produkter“) til Axsons kunder (hver “Kunden“).

1.2  Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale mellem Axson og Kunden.


Aftalegrundlaget

2.1  Betingelserne udgør sammen med det afgivne tilbud og ordrebekræftelse det samlede
       aftalegrundlag for Axsons salg af Produkter til Kunden. Derimod indgår Kundens evt.  
       indkøbsbetingelser ikke i aftalegrundlaget, uanset om sådanne indkøbsbetingelser er trykt på
       Kundens ordre eller på anden måde meddelt til Axson.


Tilbud og ordrer

3.1  Når Axson markedsfører Produkter f.eks. i kataloger og i Axsons webshop, er det alene at
       betragte som en opfordring til Kunden om at gøre tilbud.

3.2  Et tilbud fra Axson er gældende i 8 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet fremgår af
        tilbuddet. Er Kundens skriftlige accept af et tilbud ikke kommet frem til Axson inden for
        acceptfristen, er tilbuddet ikke bindende for Axson.

3.3  Indtil Kundens accept er kommet frem til Axson, er Axson berettiget til at indgå aftale med
        tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at Kundens tilbud bortfal- der uden
        nærmere meddelelse.

3.4  Kunden kan afgive tilbud på Axsons Produkter, hvorefter Axson tilstræber at accepterer eller
        afvise tilbuddet inden for 5 arbejdsdage.

3.5  Kundens afgivelse af en ordre forudsætter, at Kunden oprettes i Axsons kunderegister.

3.6  Axson kan annullere en ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og
        lignende.

3.7  Axson tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolg- te/udgåede
       varer og leveringssvigt fra leverandører.

 

Særligt ved køb på webshop

4.1 Når Kunden bestiller et Produkt fra Axsons webshop, udgør det et bindende tilbud fra Kunden
      til Axson om at købe Produktet på de oplyste vilkår. Efter Kundens afgivelse af bestilling i
      webshoppen, genererer og fremsender webshoppen automatisk en e-mail til Kunden med en
      bekræftelse på modtagelse af tilbuddet. Dette automatiske svar er ikke en bindende
      ordrebekræftelse, idet Kundens ordre først er bekræftet, når Axson har af- sendt (via e-mail
      eller på anden vis) en skriftlig ordrebekræftelse til Kunden med op- lysninger om
      ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt oversigt over de bestilte
      Produkter.

Pris og betaling

5.1  Ethvert udbud af varer/ydelser, prisoplysninger mv. på Axsons hjemmeside og i salgs- materiale,
       kataloger mv. er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for
       Axson.

5.2  Alle priser på Produkterne angives i danske kroner ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre  
 afgifter.

5.3  Er et Produkt omfattet af en af Axsons prislister, følger prisen den gældende prisliste på det
 tidspunkt, hvor Axson bekræfter Kundens ordre, medmindre andet er skriftligt af- talt.

5.4  Såfremt prisen på et Produkt ændres som følge af omstændigheder, som er uden for Axsons
 kontrol f.eks. ændringer i indkøbspris, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter og afgifter
 mv., kan Axson ændre den til Kunden tilbudte og/eller aftale pris.

5.5  Betaling skal ske senest 8 dage efter levering af Produktet, medmindre andet er angivet på
 fakturaen. Ved betaling efter Forfaldsdagen, skal Kunden betale morarente af det forfaldne
 beløb med 2 % pr. påbegyndt måned.

5.6  Axson kan kræve forudbetaling, kontantbetaling eller sikkerhedsstillelse afhængig af ordrens
 karakter.

Ejendomsforbehold

6.1  Axson beholder ejendomsretten til leverede Produkter, indtil Kunden har betalt hele
       købesummen inklusive leveringsomkostninger og eventuelle renter og omkostninger.

Levering

7.1  Levering sker på Axsons adresse, uanset om Axson fragter Produktet til Kunden ved brug af
       egne folk eller ved tredjemand.

7.2  Såfremt leveringstidspunktet ikke fremgår af ordrebekræftelsen, aftales leveringstids- punktet
 mellem Axson og Kunden.

7.3  Axson har ret til at levere før det aftalte leveringstidspunkt, medmindre andet er aftalt mellem
 parterne.  

Produktinformation

8.1  Axson har den nødvendige lovpligtige dokumentation i form af leverandørbrugsanvis- ninger  
       (sikkerhedsdatablade) og tekniske datablade tilgængelig på Axsons hjemmeside. Anden
       produktinformation og oplysninger om tekniske data og funktionalitet er kun vejledende,
       medmindre Axson udtrykkeligt henviser hertil. Axson forbeholder sig ret til uden varsel at
       foretage ændringer i enhver produktspecifikation, hvis det kan ske uden væsentlig ulempe for
       Kunden.

8.2  Såfremt en leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsblad) og/eller teknisk datablad endnu ikke er
        blevet gjort online tilgængeligt på Axsons hjemmeside, kan Kunden rekvirere det ved at
        kontakte Axson herom.

8.3  Tegninger og specifikationer mv., som udleveres af Axson til Kunden, forbliver Axsons
        ejendom og må ikke videregives uden Axsons samtykke.

Ansvar

9.1  For krav, der vedrører Axsons opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtel- ser, er
       Kunden berettiget til erstatning for direkte tab med begrænsningerne angivet i pkt. 9.2-9.7:

9.2  Kunden har det fulde ansvar for, at Produkterne kan opfylde det formål, som Kunden har
        tiltænkt.

9.3  Enhver forandring eller indgreb, som Kunden foretager i det leverede Produkt, fratager Axson
        for ethvert ansvar.

9.4  Axsons ansvar over for Kunden kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte gen- stand,
        medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar.

9.5  Axson er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte
        tab/følgeskader hos Kunden eller Kundens kunder eller andre brugere af Axsons produkter

9.6  Axson er ikke ansvarlig for forsinkelser, der følger af forsinkelse hos Axsons samarbejds-
        partnere.

9.7  Axson er ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan
       henhøres til force majeure. Axsons ansvarsfrihed består, så længe force majeure består. Som
       force majeure anses forhold, der er uden for Axsons kontrol og som Axson ikke burde have
       forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usæd- vanlige naturforhold,
       krig, terror, brand, hærværk og arbejdsstridigheder.

Reklamation

10.1 Ved levering skal Kunden straks foretage en undersøgelse af de modtagne Produkter. Såfremt
        Kunden i forbindelse med sin undersøgelsen opdager mangler ved et Produkt, skal Kunden
        straks give skriftligt meddelelse herom til Axson, idet manglerne ellers ik- ke kan gøres
        gældende overfor Axson.

10.2 Axson tager kun leverede Produkter retur efter forudgående skriftlig aftale. Det er en
         betingelse for kreditering af returnerede produkter, at de er kurante, i ubeskadiget stand og i
         original emballage. 

Personoplysninger

11.1  Ved køb på Axsons webshop behandler Axson en række personoplysninger om Kunden eller
         Kundens medarbejdere. Disse er: navn, e-mail, telefonnummer, arbejdsadresse,
         leveringsadresse samt betalings- og bestillingsoplysninger.

11.2  Kunden kan til enhver tid kontakte Axson, såfremt Kunden ønsker oplysning om hvilke data,
         som behandles, hvis data ønskes slettet eller korrigeret, eller hvis behandlingen ønskes
         begrænset.

11.3  Axson opbevarer ikke Kundens personoplysninger i længere tid, end hvad der efter
         omstændighederne og i henhold til persondataloven er nødvendigt.

11.4  Axsons behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende
         persondatalovgivning samt tilhørende bekendtgørelser.

Transport af rettigheder og forpligtelser

12.1  Axson er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til en aftale
         med Kunden til tredjemand uden Kundens samtykke.

Tvister

13.1  Enhver tvist vedrørende Betingelserne eller aftaler relateret hertil skal afgøres efter dansk ret
         ved Retten i Roskilde.