HandelsBetingelser

 

HANDELSBETINGELSER
ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV

1. Betingelserne 

1.1  Disse salgs-og leveringsbetingelser ("Betingelserne") gælder for Axson Clean Soluti- ons A/S, CVR nr. 36 39 83 53 ("Axson") salg og levering af produkter og ydelser (til- sammen benævnt "Produkter") til Axsons kunder (hver "Kunden"). 

1.2  Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale mellem Axson og Kunden. 

2. Aftalegrundlaget 

2.1 Betingelserne udgør sammen med det afgivne tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag for Axsons salg af Produkter til Kunden. Derimod indgår Kundens evt. indkøbsbetingelser ikke i aftalegrundlaget, uanset om sådanne indkøbsbetingelser er trykt på Kundens ordre eller på anden måde meddelt til Axson. 

3. Tilbud og ordrer 

3.1  Når Axson markedsfører Produkter f.eks. i kataloger og i Axsons webshop, er det alene at betragte som en opfordring til Kunden om at gøre tilbud. 

3.2  Et tilbud fra Axson er gældende i 8 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Er Kundens skriftlige accept af et tilbud ikke kommet frem til Axson inden for acceptfristen, er tilbuddet ikke bindende for Axson. 

3.3  Indtil Kundens accept er kommet frem til Axson, er Axson berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at Kundens tilbud bortfal- der uden forudgående meddelelse til Kunden, såfremt Axson ønsker at opfylde aftalen med tredjemand med den leverance, der ellers var tiltænkt kunden. Axson vil snarest muligt og senest ved modtagelse af kundens accept orientere kunden om tilbagekaldel- se af tilbudet. 

3.4  Kunden kan afgive tilbud på Axsons Produkter, hvorefter Axson tilstræber at accepterer eller afvise tilbuddet inden for 5 arbejdsdage. 

3.5  Kundens afgivelse af en ordre forudsætter, at Kunden oprettes i Axsons kunderegister. 

3.6  Axson kan ansvarsfrit annullere en ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, le- veringssvigt fra sædvanlige leverandører, transportproblemer og lignende. 

3.7  Axson tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolg- te/udgåede varer og leveringssvigt fra sædvanlige leverandører. 

Axson Clean Solutions A/S, Amager Landevej 171C, 2770 Kastrup, Danmark. CVR 36398353 

Kundeservice: +45 70 26 26 32 - www.axson.dk 

4. Særligt ved køb på webshop 

4.1 Når Kunden bestiller et Produkt fra Axsons webshop, udgør det et bindende tilbud fra Kunden til Axson om at købe Produktet på de oplyste vilkår. Efter Kundens afgivelse af bestilling i webshoppen, genererer og fremsender webshoppen automatisk en e-mail til Kunden med en bekræftelse på modtagelse af tilbuddet. Dette automatiske svar er ikke en bindende ordrebekræftelse, idet Kundens ordre først er bekræftet, når Kunden har modtaget en fra Axson har afsendt (via e-mail eller på anden vis) en skriftlig ordrebe- kræftelse til Kunden med oplysninger om ordrenummer, navn og adresse, betalings- måde, leveringsadresse samt oversigt over de bestilte Produkter. 

4.2 Ved en hver returnering af vare betaler kunden for tilbagelevering. Kunden oplyser Axson at varer ønskers returneret, hvorefter Axson fremsender retur pakkelabel som skal bruges til returnering. Kunden debiteres for returnerings fragten. 

5. Pris og betaling 

5.1  Ethvert udbud af varer/ydelser, prisoplysninger mv. på Axsons hjemmeside og i salgs- materiale, kataloger mv. er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for Axson. 

5.2  Alle priser på Produkterne angives i danske kroner ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. 

5.3  Er et Produkt omfattet af en af Axsons prislister, følger prisen den gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Axson bekræfter Kundens ordre, medmindre andet er skriftligt af- talt. Uanset der på leveringstidspunktet måtte være udgivet en prisliste med en lavere pris er Kunden forpligtet til at betale den aftalte pris i henhold til den da gældende pris- liste. 

5.4  Såfremt prisen på et Produkt ændres som følge af omstændigheder, som er uden for Axsons kontrol f.eks. ændringer i indkøbspris, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter og afgifter mv., kan Axson ændre den til Kunden tilbudte og/eller aftale pris for at kompensere for den konstaterede meromkostning, herunder finansieringsomkost- ning og -risiko. 

5.5  Betaling skal ske senest 8 dage efter levering af Produktet, medmindre andet er angivet på fakturaen. Ved betaling efter Forfaldsdagen, skal Kunden betale morarente af det forfaldne beløb med 2 % pr. påbegyndt måned. 

5.6  Axson kan kræve forudbetaling, kontantbetaling eller sikkerhedsstillelse afhængig af ordrens karakter. 

6. Ejendomsforbehold 

6.1 Axson beholder ejendomsretten til leverede Produkter, indtil Kunden har betalt hele købesummen inklusive leveringsomkostninger og eventuelle renter og omkostninger. 

7. Levering og annullation 

7.1 Levering sker ved lastning på vogn på Axsons adresse, uanset om Axson fragter Pro- duktet til Kunden ved brug af egne folk eller ved en af Axson eller Kunden engageret tredjemand. Aftales ikke andet afsender Axson Produktet med en af Axson valgt fragt- fører og fakturerer fragten til Kunden i tillæg til prisen på Produktet, 

7.2  Såfremt leveringstidspunktet ikke fremgår af ordrebekræftelsen, aftales leveringstids- punktet mellem Axson og Kunden. Axson kan angive en forventet leveringsdag. Med- mindre en længere frist er aftalt vil levering senest 20 dage efter forventet leveringsdag være rettidig, med forbehold for yderligere forlængelse i henhold til punkt 9.7. 

7.3  Axson har ret til at levere før det aftalte leveringstidspunkt, medmindre andet er aftalt mellem parterne. 

7.4  Såfremt Axson på grund af force majeure som nævnt i punkt 9.7 er berettiget til at ud- skyde leveringstiden, og sådan udskydelse vedvarer i mindst 30 dage, er Axson beretti- get til – men ikke forpligtet til – at annullere den ordre, der er ramt af force majeure omstændigheden uden noget erstatningsansvar over for Kunden. 

8. Produktinformation 

8.1  Axson har den nødvendige lovpligtige dokumentation i form af leverandørbrugsanvis- ninger (sikkerhedsdatablade) og tekniske datablade tilgængelig på Axsons hjemmeside. Anden produktinformation og oplysninger om tekniske data og funktionalitet er kun vejledende, medmindre Axson udtrykkeligt henviser hertil. Axson forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i enhver produktspecifikation, hvis det er krævet af myndighederne eller kan ske uden væsentlig ulempe for Kunden. 

8.2  Såfremt en leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsblad) og/eller teknisk datablad endnu ikke er blevet gjort online tilgængeligt på Axsons hjemmeside, kan Kunden rekvirere det ved at kontakte Axson herom. 

8.3  Tegninger og specifikationer mv., som udleveres af Axson til Kunden, forbliver Axsons ejendom og må ikke kopieres eller uploades videregives uden Axsons samtykke. 

8.4  Axson er ikke ansvarlig for produktinformation, produkttest mv. fra og/eller foretaget af leverandører eller tredjemand. 

9. Ansvar og fristforlængelse 

9.1  For krav, der vedrører Axsons opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtel- ser, er Kunden berettiget til erstatning efter dansk rets almindelige regler for direkte tab med begrænsningerne angivet i pkt. 9.2-9.7: 

9.2  Kunden har det fulde ansvar for, at Produkterne kan opfylde det formål, som Kunden har tiltænkt. 

9.3  Enhver forandring eller indgreb, som Kunden foretager i det leverede Produkt, fratager Axson for ethvert ansvar. 

9.4  Axsons ansvar over for Kunden kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte gen- stand, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar. 

9.5  Axson er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab/følgeskader hos Kunden eller Kundens kunder eller andre brugere af Axsons produkter. 

9.6  Axson er ikke ansvarlig for forsinkelser, der følger af forsinkelse hos Axsons samar- bejdspartnere, herunder leverandører og transportvirksomheder, også selv om årsagen dertil ikke kan karakteriseres som force majeure for den pågældende virksomhed. 

9.7  Axson er ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Axsons ansvarsfrihed består, så længe force majeure består, og leveringstiden for produktet udskydes med en tilsvarende periode. Som force majeure anses forhold, der er uden for Axsons kontrol og som Axson ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturfor- hold, krig, terror, brand, hærværk, nedsat transporthastighed, lovlige og ulovlige ar- bejdsstridigheder, epidemier samt konfiskation af varer og andre indgreb i produktion, oplagring, salg og transport til varetagelse af sundhedsinteresser. 

9.8  Axson er ikke ansvarlig for egenskaber ved varer oplyst eller tilsikret af Axsons leveran- dører, tidligere produktionsled eller anden tredjemand og videregivet af Axson, med- mindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar. 

10. Reklamation 

10.1  Ved modtagelse af Produktet skal Kunden straks foretage en undersøgelse af de mod- tagne Produkter. Såfremt Kunden i forbindelse med sin undersøgelsen opdager mang- ler ved et Produkt, herunder udeblevne Produkter, skal Kunden straks give skriftligt meddelelse herom til Axson, idet manglerne ellers ikke kan gøres gældende overfor Axson. 

10.2  Axson tager kun leverede Produkter retur efter forudgående skriftlig aftale. Det er en betingelse for kreditering af returnerede produkter, at de er kurante, i ubeskadiget stand og i original emballage. 

11. Personoplysninger 

11.1  Ved køb på Axsons webshop behandler Axson en række personoplysninger om Kunden eller Kundens medarbejdere. Disse er: navn, e-mail, telefonnummer, arbejdsadresse, leveringsadresse samt betalings- og bestillingsoplysninger. 

11.2  Kunden kan til enhver tid kontakte Axson, såfremt Kunden ønsker oplysning om hvilke data, som behandles, hvis data ønskes slettet eller korrigeret, eller hvis behandlingen ønskes begrænset.

11.3  Axson opbevarer ikke Kundens personoplysninger i længere tid, end hvad der efter omstændighederne og i henhold til persondataloven er nødvendigt. 

11.4  Axsons behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende persondatalovgivning samt tilhørende bekendtgørelser. 

12. Transport af rettigheder og forpligtelser 

12.1 Axson er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til en aftale med Kunden til tredjemand uden Kundens samtykke. 

13. Tvister 

13.1 Enhver tvist vedrørende Betingelserne eller aftaler relateret hertil skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Roskilde.