Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik omhandler behandling af personoplysninger i:

Axson Clean Robotics ApS
Værkstedsvej 26
4600 Køge
CVR-nr 42877948
Web: www.axson.dk
Tlf. 70262632

Kontaktperson:
Direktør
Max Jakobsen
Mail: mj@axson.dk

 

(Herefter benævnt ”Virksomheden”)

Indledning

Vi behandler dine personoplysninger i det tilfælde, hvor du retter henvendelse til virksomheden med henblik på kunde- eller leverandørforhold. Vi indsamler oplysninger fra kontaktformularen på vores egen hjemmeside, ved telefonisk kontakt til os, og hvis du som leverandør henvender dig til virksomheden. Du er til enhver tid velkommen til at kontakte virksomheden på ovenstående oplysninger, hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, behandling af oplysninger, eller andre sager der kan henføres til persondataretten.

Oplysninger

Kunder:

Ved erhvervskundeforhold indhenter vi oplysninger om dig ved henvendelse til virksomheden.
Oplysningerne indeholder navn, telefonnummer og e-mailadresse: I nogle tilfælde indhenter vi også oplysninger om dit ansættelsesforhold, herunder stillingsbetegnelse, virksomhedens adresse og virksomhedens CVR nr.

Udover ovenstående behandler virksomheden ikke personoplysninger om kunder under et almindeligt kundeforhold. Såfremt vi har behov for at behandle yderligere oplysninger om dig, vil du blive orienteret herom, før vi indsamler oplysningerne. Vi behandler ikke følsomme og fortrolige oplysninger om dig, i vores kundeforhold.

Leverandører:

Vi indhenter oplysninger om dig, hvis du er repræsentant for en af vores leverandører. Oplysningerne indeholder Navn, telefonnummer og e-mailadresse. Derudover registrerer vi ikke nogen personoplysninger omkring dig indenfor dit ansættelsesforhold. Vi behandler ikke fortrolige og/eller følsomme oplysninger om vores kontaktpersoner ved leverandører.

Fælles:

Ved dokumentation for udført arbejde og med henblik på markedsføring, tager vi billeder af forskellige elementer. Disse billeder kan indeholde personer omkring virksomheden. Vi anvender billeder, som vi har rettigheder over, også selvom de indeholder identificerbare personer.

Formål:

Formålet med behandling af personoplysninger om vores kunder er identificering af kunden med henblik på at kunne levere den aftalte ydelse til dig som kunde. Dette gør vi jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra B, kontraktforhold.

Vi behandler derudover oplysninger om dig som kunde med henblik på afregning af økonomi, og sporbarhed i virksomheden, og dokumentation for udført arbejde. Dette gør vi jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra F, legitim interesse.

Formålet med behandling af personoplysninger om vores leverandører er kontinuerligt samarbejde med henblik på internt kendskab, registrering af økonomiske mellemværender og dokumentation for indgåede skriftlige aftaler. Dette gør vi ligeledes jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1, litra B, kontraktforhold og artikel 6 stk. 1 litra F, legitim interesse.

Videregivelse:

Vi videregiver dine oplysninger til vores databehandlere i alle tilfælde. Dette gør vi med henblik på at have et højt niveau af IT-sikkerhed og sikkerhed mod tab af dine data.
Alle virksomhedens databehandlere arbejder under databehandleraftale, indgået med virksomheden, og der bliver foretaget løbende kontrol med overholdelse af IT-sikkerhed og ændringer hos vores databehandlere.

Databehandleraftaler kan fremlægges ved forespørgsel fra den registrerede. I nogle tilfælde videregiver vi dine oplysninger til vores samarbejdspartnere med henblik på leverance af
specifikke ydelser, som er efterspurgt af dig som kunde. I disse tilfælde bliver du orienteret om
videregivelsen efter dette er sket, samt hvem der er modtager at dine oplysninger.

Opbevaring af oplysninger:

Virksomheden opbevarer dine oplysninger i vores IT-systemer. Alle data bliver registreret elektronisk med henblik på mulighed for fremsøgning af data, samt for at minimere risikoen for databrud.

Data, der ikke modtages elektronisk, bliver overført til elektronisk version, hvorefter vi destruerer fysiske eksemplarer.

Vi foretager adgangsbegrænsning til dine persondata. Det gør vi ved at begrænse medarbejderadgang til alle data. De medarbejdere, der arbejder med registrering og behandling af persondata i virksomheden, følger instruks herom fra virksomhedens ledelse.

Opbevaringsperioder:

Vi opbevarer dine data, efter reglerne i bogføringsloven (5 år plus indeværende regnskabsperiode), samt anden relevant lovgivning. Såfremt dine data ikke anvendes til dokumentation for økonomi, vil dine data blive slettet senest 12 måneder efter seneste kontakt.
Ved tvister opbevares dine data indtil sagen er afgjort og alle afgørelsens parametre er opfyldt for alle parter.

Henvendelser:

Vi behandler alle henvendelser vedr. persondata og tilhørende politikker indenfor de fastsatte tidsfrister. Det betyder, at vi besvarer din henvendelse omkring dine data ved først givne lejlighed og uden ugrundet ophold.

Såfremt vi ikke har nogen data liggende på dig, vil du få meddelelse herom ved denne eftersøgning i systemet.

Vi forbeholder os retten til at besvarelser på indsigtsbegæring, berigtigelse o.l. bliver behandlet indenfor 4 uger fra modtagelsen.

Dine rettigheder:

I forbindelse med virksomhedens behandling af dine persondata har du nedenstående rettigheder.

  • Retten til indsigt i hvilke data virksomheden har om dig, og hvordan de behandles.
  • Retten til berigtigelse af forkerte oplysninger. Dog rettes der ikke i oplysninger der var korrekte på indsamlingstidspunktet.
  • Retten til at blive slettet i vores systemer, samt at få stoppet yderligere behandling.
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, såfremt det kan godtgøres, at behandlingen ikke falder under formålets bemyndigelse.
  • Retten til at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)

Du kan læse mere om dine rettigheder på datatilsynets hjemmeside, i vejledningen herom. Benyt linket umiddelbart ovenfor.

Hertil er du velkommen til at rette henvendelse til virksomheden på ovenstående oplysninger ved øvrige relaterede spørgsmål.